Sales Specialist

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Forma grzecznościowa
*
Dane personalne
*
*
*
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Blue Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-443) przy ul. Józefa Marcika 27e.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Blue Idea w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres 3 lat. 

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Information on data processing and related rights

We inform you that Blue Idea sp. z o.o. with its registered office at Cracow (30-443) ul. Józefa Marcika 27e is the controller of your personal data.

Your personal data shall be processed by Blue Idea sp. z o.o. for recruitment purposes under Article 221 § 1 of the Labour Code (in the case of permanent employment and provision of data covered by this provision, such as: name, date of birth, place of residence, address for correspondence, and education and results of the same) or on the basis of your consent in accordance with Article 6 section 1(a) and Article 9 section 2(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

You can contact the Data Protection Supervisor who has been appointed by the company at biuro@blueidea.pl.

Personal data can be disclosed to employees or co-employees of the data controller and entities granting support to them on the basis of commissioned services and in accordance with the concluded entrustment contracts.

Your personal data shall be processed in the course of the present recruitment process and, in the case of expressing additional consent, your personal data shall be processed for the needs of future recruitment processes until you revoke the consent, not longer however than for the period of 2 years. In the case of completing the recruitment process, if additional consent has not been expressed for the future recruitment processes or in the case of revoking the consent on data processing for the needs of future recruitment processes, your personal data shall be processed exclusively in the form of archiving, for evidence purposes, for the period provided for the expiry of the time limit provided for bringing actions which shall amount to up to 5 years.

You have the right to demand access to your personal data, the right to rectify and delete them, the right to limit their processing, and raise objection against processing, as well as the right to transfer data. You have the right to revoke your consent at any time. Revoking consent shall not affect compliance with the processing right, which has been expressed on the basis of your consent prior to its revoking.

Moreover, you are entitled to lodge a complaint with the supervisory authority. Provision of your personal data is voluntary. However, refusal to provide data shall result in omitting your candidacy in the recruitment procedure. We would like to inform you that decisions concerning recruitment shall be taken in an automated manner.